Projektid

Aastate jooksul on Saarte Geopark ellu viinud hulgaliselt projekte. Keskkonnaalast teadlikkust tõstvaid projekte on rahastatud põhiliselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel.


Elluviidud projektid

 • 2010. aasta koostati Saare maakonna geopargi strateegia dokument. Strateegia koostamist rahastati KIK vahenditest ja maakonna omavalitsuste poolt. Nimetatud geopargi strateegia elluviimine on geopargi tegevuste eesmärgiks ja aluseks.
  2011. aastal valmis trükis Saarte Silurimaa Geopargi matkaradade ja marsruutidega eesti, inglise ja saksa keeles.

 • Augustis 2011 toimus Geopargi rahvusvaheline konverents, mille läbiviimist rahastati KIK vahenditest ja maakonna omavalitsuste poolt.

 • 2012. aastal viidi ellu projekt "Saarte Silurimaa Geopargi külastusobjektide tähistamine". Projekt oli vajalik, et tutvustada geoturismiobjekte ja valminud marsruute, selgitada nende objektide loodus- ja ajaloolist väärtust, samuti suurendada kõikide huvigruppide teadlikkust ja aidata neid väärtusi säilitada. Projekti raames paigaldati 15 infostendi geoloogiaalase eesti, inglise ja saksa keelse infoga 21 geoloogilise objekti ja Siluri ajastu kohta, paigaldati 20 teeviita ja 5 geopargi kaarti objektide paremaks ülesleidmiseks. Projekti läbiviimist rahastati KIK vahenditest ja maakonna omavalitsuste poolt.

 • 2012. aastal viidi ellu projekt „Saarte Silurimaa Geopargi teadvustamine“. Nimetatud projekti põhieesmärk oli kooliõpilaste kaasamine kohaliku geonädala korraldamisele ja viia läbi õpilastele bussiekskursioonid geoloogiliste väärtustega tutvumiseks. Projekti raames toimusid ekskursioonid 4 kooli õpilastele aprillis-mais 2012.a. Ekskursioonidel osales kokku 104 õpilast ja 11 täiskasvanut. Projekti läbiviimist rahastati KIK vahenditest.

 • Tegevuste jätkamiseks viidi ellu projekt „Saarte Silurimaa Geopargi teadvustamine kooliõpilastele“, mille raames toimusid kooliõpilastele 10 ekskursiooni aprillis-mais ja septembris-oktoobris 2013.a. Ekskursioonidel osales kokku 188 õpilast ja 90 täiskasvanut. Projekti läbiviimist rahastati KIK vahenditest ja maakonna omavalitsuste poolt.

 • Projekti „Saarte Silurimaa Geopargi teadvustamine 2014-2015“ raames toimusid 2014. aasta aprillis, mais ja oktoobris kooliõpilastele 15 ekskursiooni. Huvi ekskursioonide vastu oli väga suur ja enamik ekskursioone toimusid 2014. aasta kevadel. Ekskursioonidel osales kokku 420 õpilast ja 41 täiskasvanut. Projekti läbiviimist rahastati KIK vahenditest ja maakonna omavalitsuste poolt.

 • 2012. aasta veebruaris lõppes projekti Nordic Geoguide School I osa, mille eesmärk oli koostada koostöös Norra Magma ja Islandi Katla Geoparkidega giidide koolitusprogramm. Projekti toetati Nordplus programmist, kaasrahastajateks olid KIK ja maakonna omavalitsused.

 • Projekti tegevuste jätkamiseks esitati Nordplus Horizontal programmile jätkuprojekti taotlus, mis sai rahastamisotsuse. II osas toimus giidide teoreetiline koolitus geopargi jaoks, toimus ka praktiline õpe. Saarte Geopargi poolt rahastatav kursus toimus TTÜ Kuressaare Kolledžis aprillis-mais 2013.a. Koolituse lõpetas edukalt 39 tulevast giidi.

 • 2012. aasta lõpus lõppes Nordplus Horizontal programmi projekt „Treasure Hunt Games – New way of Active Learning I“. Tegemist oli aarete jahiga koolide õpilastele geoväärtuste otsimiseks ja leidmiseks e-keskkonnas nutitelefoni abil; osalesid Saarte Geopark, Islandi ja Norra geopargid ja kõrgkoolid. Projekti tulemusena valmis rakendus TurfHunt.

 • 2013. aasta kevadel esitati taotlus Saarte Koostöökogule. Projekt „Osalemine Euroopa Geoparkide Võrgustiku 12. konverentsil“ sai positiivse rahastamisotsuse. Saarte Geopark on osalenud Euroopa Geoparkide Võrgustiku aastakonverentsidel alates 2011. aastast ja Globaalsete Geoparkide Võrgustiku aastakonverentsidel alates 2014. aastast.

 • 2012. – 2014. aastal korraldati koostöös Saaremaa Omavalitsuste Liiduga Interreg IVC projekti „Histcape“ raames 3 konverentsi ja 2 tutvumisreisi geoloogiliste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtuste teadvustamise ja kaitse teemadel.

Käimasolevad projektid

 • 2014. aasta kevadel esitati KIKile taotlus ja projekt nimega „Tunne Saarte Geoparki...“ sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti eesmärgiks on Saarte Geopargi geoloogiliste ja ajaloolis-kultuuriliste külastusobjektide tutvustamine läbi trükise ning tähistuste paigaldamise. Projekt on jätkuks 2012. aastal läbi viidud tähistuste projektile ja 2011. aasta trükiste projektile. Projekti raames paigaldatakse jätkuviidad maanteedelt edasi hargnevatele teedele, maanteedele suunaviidad, külastusobjektide juurde infostendid ja suured maakonna kaardid. Geoloogilisi ja ajaloolis-kultuurilisi objekte tutvustav trükis valmib 3 keeles (eesti, inglise ja saksa). Projekt kestab kuni 31. detsembrini 2015. aastal. Projekti läbiviimist rahastavad KIK ja maakonna omavalitsused.

 • 2014. aasta augustis esitati KIKile taotlus ja projekt nimega „Meteoriitika- ja paekivimuuseumi kaasajastamine“ sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti eesmärgiks on 2006. aastal avatud Kaali meteoriidikraatrite välja vahetus läheduses asuva Meteoriitika-ja paekivimuuseumi interaktiivsete infokioskide paigaldamine, muuseumi algusaastatest eksponeeritava kivimimaterjali korrastamine ja süstematiseerimine ning kahe uue ekspositsiooni paigaldamine. Projekti läbiviimist rahastavad KIK ja maakonna omavalitsused.

 • 2014. aasta augustis esitati KIKile taotlus ja projekt nimega „Saarte Geopargi konverents“ sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise konverentsi ja Saarte Geopargi geoloogiliste väärtuste tutvumisreisi läbiviimine oktoobris 2015. Projekti läbiviimist rahastavad KIK ja maakonna omavalitsused